089 672 3675

Черквата в село Праужда е строена и зографисана в средата на XIX век. При нея интересното се намира отвън по стените. Някой се е постарал да вгради точно определен продълговат камък близо до входа. По камъка личи система от обли дупки и той очевидно е принадлежал на доста старо светилище.

Така стават разбираеми и останалите вградени камъни с изображения, за които добре личи, че не са правени за черквата, а са донесени от друг обект. Намират се някои сведения за него.

През 2017 година стана явно, че някога в района на Белоградчик е съществувала система от 27 светилища, разположени по върховете на правилна фигура. Изчисленията по намерените останки показаха, че едно от тях е било в близост до черквата.

Това, че черквата е станала приемник и пазител на реликвите от наши стари вярвания се доказва и от намерената недалеч Плочка от Праужда – с такива плочки са разполагали само най-важните и значими научни и духовни средища от древността.